Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Kennede-den zarýad berilýän janköýer

Bu gaty gowy ------- Janköýer pes tizlikde bir hepde töweregi işläp biler. Iki gün orta tizlikde we 15 sagat ýokary tizlikli çeýe janköýerde ---- ýabany ýerdäki kiçijik otagyňyza ajaýyp howa akymyny girizmek üçin janköýer bedenini sazlap bilersiňiz. Taymer --- ýatanyňyzda köp howa akymynyň zerurlygy bolmadyk wagty energiýany tygşytlamaga kömek etmek üçin Uly tutawaç we gök reňk ----- kempir gurşawyňyza laýyk gelýär, agyr we ygtybarly önüm täsirini berýär
    Jikme-jiklikler: Düzülip bilinýän janköýer tizligi: pes / orta / ýokary. Dürli gurşawda we dürli temperaturada has köp saýlaw ediň. Iň şahsylaşdyrylan ulanyjy tejribesini size getirmek. Gowy hilli batareýa: özümiz öndüren litum ýa-da gurşun-kislotaly batareýany ulanýarys, hil we bir ýyl kepillik berip biler. Kuwwat tygşytlaýyş tehnologiýasy: Kondisionerler we beýleki diň janköýerleri bilen deňeşdirilende, janköýerlerimiz has tygşytly we energiýa tygşytlaýarlar. Mundan başga-da, janköýerlerimiz otagyňyzyň howa akymyny aýlap bilýänligi üçin has saglyga amatly. DC tehnologiýasy we energiýa tygşytlylygy: Bu sessiz janköýer super energiýa tygşytly! Bu stol janköýeri, iň oňat energiýa tygşytlaýjy, asuda we uzak ömri bolan iň ösen DC motoryny saýlaýar. Kuwwat sarp edilişi bary-ýogy 3-24W, bu bolsa 330 sagat üznüksiz ulanmak üçin (iň az sazlama) diňe 1 kWt sagat gerekdigini aňladýar, bu bolsa AC motor janköýerleri bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň 80% -ini tygşytlap biler! Mundan başga-da, bu sowadyjy fanaty kondisioner bilen ulanyň, kondisioneriň 80% netijeliligini ýokarlandyrar! Bedatylýan otag üçin Ultra Quiet Fan: Iň ýokary howa akymy bilen bu ykjam stol janköýeri ähli islegleriňizi doly kanagatlandyryp biler. DC tehnologiýasy bilen işleýän elektrik fanaty, rahat ýatmak üçin otagy sessiz sowatmak üçin gaty ümsüm we täsirli. Gykylyk derejesi 25dB-den pes, gürleýän derýa ýa-da ýatylýan otag, çagalar otaglary we ofisleri üçin ajaýyp pyşyrdyga deňdir. Bu ümsüm janköýer azajyk uklaýanlar, garrylar we çagalar üçin amatly, size süýji düýş görüň. Specificörite parametrler Zarýad berilýän 16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli uzakdan dolandyrmak 3-in-1 stend fanaty Janköýeriň ululygy: 16 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak Yrgyldama: Hawa Taýmer: 1-7 sagat taýmer Batareýa: 2x 6V 4500mAh zarýad berilýän gurşun-kislotaly batareýalar LED lampa: LED gijeki yşyk Windel rejimi: Adaty uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen Güýç çykarylyşy: 3-in-1: 3 görnüşli beýiklik islege bagly kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş we zarýad AC ýa-da DC: AC / DC Gaplamak: 1 sany / guty , 2 sany / karton Kartonyň ululygy: 60.2x34.5x50.8 sm Güýçlendirip bolýan 12 ”yrgyldadýan 3 tizlikli stol fanaty Janköýeriň ululygy: 12 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak yrgyldama: Hawa Taýmer: Batareýa ýok: 2x 4V 3000mAh zarýad berilýän gurşun-kislotaly batareýalar LED yşyk 3 tizlik yrgyldadýan 9 ”LED çyrasy bilen stol fanaty Janköýeriň ululygy: 9 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak yrgyldama: Hawa (çep we sag tarap) Taýmer: Batareýa ýok: 7.4V 3600mAh zarýad berilýän Lityum batareýa LED çyrasy: 12PCS 0.1W LED yşyk : Kabel ýa-da wilka ýok: 1 metr adaty iki tegelek simli AC ýa-da DC: AC / DC Gaplamak: 1 sany / guty, 4 sany / karton Kartonyň ululygy: 56.5x37.5x41.1 sm