Täze önüm çykarylyşy - 9 dýuým zarýad berilýän batareýa fanaty

Häzirki wagtda elektrik energiýasynyň çäkli ýagdaýy diňe bir Hytaýda däl, beýleki ýurtlarda-da, hatda dünýäniň çar künjeginde-de bolup geçýär, elektrik ýetmezçiligi. biz (Kennede Electronics MFG CO LTD)

Täze modelimiz KN-L2819, 7 dýuýmlyk zarýad berilýän batareýa fanaty, 7.4V3600mAh Lityum batareýasy, saýlamak üçin 3 tizlik, awtomatiki çep we sag 40 ° titreýän baş funksiýasy, maşgala ulanmagy aňsat. Gijeki yşykda 12 sany LED bar, çaga we ene-atalar üçin gaty amatly.

Bu täze önümiň aýratynlygy:

4 IN 1 Güýçli howa dolanyşygy muşdagy: Adaty janköýerlerden tapawutlylykda, turbo tehnologiýasyny täzeläň, sowadyjy fanaty otagyň içinde howany aýlaýan spiral şemaly döredýär. Diňe janköýer däl, eýsem LED çyrasy bilen çyra. Gijeki yşyk hökmünde hem ulanyp bilersiňiz. Stol janköýerinde 3 sazlap boljak ýel bar. Salkyn bolmak üçin janköýeriň ýanynda galmagyň zerurlygy ýok, sowuk şemal otagyň her burçunda rahat bolýar. Şeýle hem aşhanaňyza diwar gurup bolýar.

Bedatylýan otag üçin ultra rahat janköýer: Iň ýokary howa akymy bilen bu ykjam stol janköýeri ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biler. DC tehnologiýasy bilen işleýän elektrik fanaty, rahat ýatmak üçin otagy sessiz sowatmak üçin gaty ümsüm we täsirli. Gykylyk derejesi 25dB-den pes, gürleýän derýa ýa-da ýatylýan otag, çagalar otaglary we ofisleri üçin ajaýyp pyşyrdyga deňdir. Bu ümsüm janköýer azajyk uklaýanlar, garrylar we çagalar üçin amatly, size süýji düýş görüň.

DC tehnologiýasy we energiýa netijeliligi: Bu sessiz janköýer super energiýa tygşytlaýar! Bu stol janköýeri, iň oňat energiýa tygşytlaýjy, asuda we uzak ömri bolan iň ösen DC motoryny saýlaýar. Kuwwat sarp edilişi bary-ýogy 3-24W, bu bolsa 330 sagat üznüksiz ulanmak üçin (iň az sazlama) diňe 1 kWt sagat gerekdigini aňladýar, bu bolsa AC motor janköýerleri bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň 80% -ini tygşytlap biler! Mundan başga-da, bu sowadyjy fanaty kondisioner bilen ulanyň, kondisioneriň 80% netijeliligini ýokarlandyrar!

Bütin otag aýlanyş muşdagy : 3D yrgyldama funksiýasy bilen bu yrgyldama fanaty 80 ° keseligine (awtomatik) we 120 ° dikligine (el bilen) süýşüp biler, 30m² otagdaky adamlary sowatmak üçin güýçli bir otagda ähli howanyň doly aýlanmagyny üpjün edip biler. Täsin agaç dänesi, ýönekeý tertip dizaýny. Aýyrmak we arassalamak aňsat. Biz marka göni satyjy, 24 sagadyň dowamynda habaryňyza netijeli jogap beriň, ömürboýy müşderi hyzmaty we goldawy.


Iş wagty: 12-2021-nji oktýabr