Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Çäýnek

01

Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

2021-10-12
Takyk temperatura gözegçilik elektrik çäýnegi]: Çaýy dogry temperaturada dikeltmek üçin dürli akylly programmalary belläň. Bu elektrik çaý çäýnegi iň oňat, iň ýakymly çaýlary, kofeleri almak ýa-da nahar suwuny gaýnatmak üçin takyk temperatura gözegçiligini (160 ℉ -200 provides) üpjün edýär. Şeýle hem süle, makaron, ýumurtga, gyzdyrýan süýt we dezinfeksiýa üçin ajaýyp enjam. 10-22 dinamiki funksiýalar - AWK-701 dürli çaý, miwe çaýlary, adaty Aziýa reseptleri we başgalary taýýarlamak üçin 16 sany akylly programma hödürleýär. Bulardan başga-da, dolandyryşlar köp funksiýaly bolup, bu ynkylap suw çüýşesinde dürli sanawdan çykarylan zatlary ýasamaga mümkinçilik berýär.
jikme-jiklikleri gör
01

Sowuk degmeýän poslamaýan polat elektrik çäýnek

2021-10-12
Güýçli we ajaýyp çäýnek - Çäýnek aşhanaňyza rahatlyk we dizaýn getirýär. Güýçli poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek bilen çaý, kofe, çorba we başga-da köp zatlary taýýarlap bilersiňiz. Aýratynam, ýylylygy izolýasiýa edýän ýumşak duýgur ýer we iýmit üçin poslamaýan polatdan ýasalan içki jaýyň kömegi bilen howpsuz. Çaýhana gara, ak ýa-da çal bolsun, suw bişirijisiniň 3 dürli reňkdäki häzirki zaman dizaýny, her aşhana we otaga laýyk gelýär.
jikme-jiklikleri gör
01

Öý we şahsy peýdalanmak üçin duman nemlendiriji

2021-10-12
GURUŞ HOWPSUZLYGY! BAZARDA IOS GOWY SÖOLGI MIST HUMIDEFIER ÜÇIN GEREK BOLMAZ! Gurak howanyň aýylganç täsirlerinden ejir çekmek isleýärsiňizmi? Arzan arzan we syzýan stol nemlendirijileri bilen göreşmegiň zerurlygy ýok. Bu hil ultrases nemlendiriji gözleýän zadyňyzdyr. Derrew we täsirli kömek edýär! - Birnäçe minutdan özüňizi gowy duýuň!
jikme-jiklikleri gör