Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Daşarda ulanmak üçin KENNEDE 360 LED kempir çyrasy

Köpugurly gijeki yşyklar we çyralar: Stol çyrasy hökmünde rahatlandyryjy we romantik atmosfera döredip biler, ýatylýan otagyňyzy, ýaşaýyş jaýyňyzy, ofisiňizi we öý we söwda gurşawynyň islendik burçuny bezemek we ýakmak üçin amatlydyr. Mundan başga-da, kemping, BBQ, adatdan daşary ýagdaýlar we beýleki yşyklandyryş zerurlyklary üçin hem ulanylyp bilner. Üýtgeşik çyra dizaýny - KENNEDE kempir çyrasy güýçli çyradan ýasaldy we ähli dizaýn özboluşly Kennede inereneri tarapyndan ýasaldy.
    Önümiň induksiýasy: Gözüňi özüne çekiji 360 ° yşyklandyryjy: 360 ° ýagtylyk paneli, ýanyňyzdaky adamlary, şol sanda çagaňyzy oýarmakdan gorkman, has birmeňzeş we näzik ýyldyrym berip biler! Size rahat we rahat pursatlar berýär, şeýle hem ýagty gurşawda okamak üçin amatlydyr. Güýçli we uzyn batareýa ömri: Içerki zarýad berilýän batareýadan peýdalanyň, zerurlyklaryňyzy we garaşýan zatlaryňyzy ödär - 100 sagada çenli yşyk hemişe iň az ýagtylykda. Chargeeke zarýad bilen şeýle uzak wagtlap ulanyp bolýar, şonuň üçin duýdansyz elektrik togunyň kesilmegi ýa-da simsiz ulanylmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok. Elektrik üpjünçiliginiň iki usuly - Esasy çyra gurşun kislotaly batareýa çyrasy üçin 220V ýa-da 110V naprýa .eniýe, gündelik ulanýan litiý batareýa elementleri üçin USB kabeli arkaly zarýad alyp bolýar. Elektrik togy kesilende, çyra sizi garaňky gijeden uzaklaşdyrmak üçin gurşun-kislotaly batareýa ýa-da litiý batareýasy bilen işledip biler. Dört yşyklandyryş rejimi - Lightagtylygy dolandyrmak üçin esasy wyklýuçatel, esasanam güýçli ýagtylyk / gowşak yşyk bar, käbir elementleriň garaňky çyrasy bar, garaňky serişdeleri Maks we Min ýagtylygyny wyklýuçatel arkaly dolandyryp bilýär. Gaýtadan zarýad berilýän LED kempir çyrasy Batareýa: 3.7V1800mAh Lityý batareýa LED çyrasy: 7.5W Ak çyra + 7.5W armyly ýagtylygyň ýagtylygyny sazlap boljak Gün zarýady: Elektrik togy ýok: Kabel ýa-da wilka ýok: 5V Micro USB zarýad gaplamasy: 1 sany / guty, 30 sany / karton Kartonyň ululygy: 67x40.6x36 sm Suw çydamly - lightagyşly ýagyşlarda ýa-da garly günlerde gowy işläň, esasanam iş çyrasy, gözleg çyrasy we suwa çydamly reýtingli gyssagly çyra hökmünde amatly. ARAGATNAŞYK WE AASsat ULANMAK - Has gowy görünmek üçin uzyn we has giň şöhle berýän uly arassa 360 derejeli çyra. Durnuklylyk üçin götermek we asmak üçin aňsat 3 dürli yşyklandyryş sazlamasy. Specificörite parametrler Zarýad berilýän üç taraply LED kempir çyrasy Batareýa: 2x 4V 2000mAh zarýad berilýän gurşun-kislotaly batareýa LED çyrasy: 3x 9W LED ýagtylygyň ýagtylygy sazlanyp bilýän Gün zarýady: Elektrik togy ýok: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli zarýady, 12V DC rozetka zarýady Gaplamak: 1 sany guty / guty, 15 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x34.6x25,8 sm Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli zarýady, 6V DC rozetka zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton Kartonyň ululygy: 54.5x43.8x24 sm Zarýad berilýän dört tarap LED kempir çyrasy Batareýa: 4V 4000mAh zarýad berilýän gurşun-kislotaly batareýa LED çyrasy: 4x 9W LED ýagtylygy sazlap bolýan Gün zarýady: Elektrik togy ýok: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli zarýady, 12V DC rozetka zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 52.5x39.6x27 sm Dikeldilýän LED kempir çyrasy Batareýa: 4V 2000mAh zarýad berilýän gurşun-kislotaly batareýa LED çyrasy: 2x 10W LED ýagtylygyň ýagtylygyny sazlap boljak Gün zarýady: Elektrik togy ýok: Kuwwat banky 5V USB çykaryjy Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli zarýady, 12V DC rozetka zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 24 sany karton / karton Kartonyň ululygy: 65.6x44.2x24,7 sm Zarýad berilýän LED kempir çyrasy Batareýa: 3.7V1200mAh Lityý batareýa LED çyrasy: 25W LED ýagtylygy ýagtylandyryp bolýan Gün zarýady: Elektrik togy ýok: Kabel ýa-da wilka ýok: 5V Micro USB zarýad gaplamak: 1 sany guty / guty, 40 sany / karton Kartonyň ululygy: 54.5X43.7X40 sm Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton Kartonyň ululygy: 47.8X34.5X23 sm