Leave Your Message
【Sýao aýdym hormaty】 Satyş çykyşy iň güýçli sözler

【Sýao aýdym hormaty】 Satyş çykyşy iň güýçli sözler

2024-06-13

2024-nji ýylyň 9-njy iýunynda we 11-nji iýunynda, XiaoSong topary ajaýyp satuw görkezijileri üçin ýene iki baýrak aldy!

jikme-jiklikleri gör
KENNEDE 2023-nji ýylda "Açyk baýrak" dabarasynda "Smartyldyz akylly yşyklandyryş markasy" baýragyny aldy

KENNEDE 2023-nji ýylda "Açyk baýrak" dabarasynda "Smartyldyz akylly yşyklandyryş markasy" baýragyny aldy

2024-01-09
Recentlyakynda, “Smart + Future” 2023 “Açyk baýrak” Hytaýyň yşyklandyryş we yşyklandyryş senagatynyň marka dabarasy we 2023-nji ýyldaky yşyklandyryş pioner konferensiýasy, “Starlight Alliance” Zhongshan gadymy şäherçesinde geçirildi. Bu çäre ýokary hilli markalary birleşdirdi ...
jikme-jiklikleri gör

Bonnaroo 2023 Gara anna güni öňünden biletler bar

2022-11-22
Häzirki wagtda kemping bütin dünýäde has meşhur. Daşarda adamlar dostlary bilen durmuşdan lezzet almagy halaýarlar, adaty ýakynlaşmagy halaýarlar, ýöne esasy kelle agyry kempir wagtynda elektrik ýok. Emma adamlar elektriksiz galyp bilmeýärler, şonuň üçin ...
jikme-jiklikleri gör
 Hytaýyň özeni, bilimi çuňlaşdyrmak |  ýeňil altyn Wraýt kremniý senagatlaşma hyzmatdaşlygyny üpjün edýär

Hytaýyň özeni, bilimi çuňlaşdyrmak | ýeňil altyn Wraýt kremniý senagatlaşma hyzmatdaşlygyny üpjün edýär

2022-08-17
Milli merkeziň müdiri jenap Wang Guangxu (Lukman) we umuming paýnamasynyň baş müdiri jenap Çen Haýçuan kremniý esasly LED-iň tehniki möhüm nokatlaryny we önümçilik ugurlaryny düşündirdiler we sizi kremniniň önümçilik ussahanasyna baryp gördüler esasly LED ...
jikme-jiklikleri gör
Siaosong (KENNEDE 20 2021-nji ýylda Hytaýyň LED senagatynda iň gowy 100 yşyklandyryş kompaniýasynda 31-nji we girdeji boýunça iň gowy 50 kompaniýada 31-nji ýeri eýeledi

Siaosong (KENNEDE 20 2021-nji ýylda Hytaýyň LED senagatynda iň gowy 100 yşyklandyryş kompaniýasynda 31-nji we girdeji boýunça iň gowy 50 kompaniýada 31-nji ýeri eýeledi

2022-08-17
Yşyklandyryş pudagynda görnükli kärhana hökmünde Siaosong Paýdarlar (öňki Kinwraýt) garaşsyz innowasiýalara hemişe ähmiýet beripdir we oňa eýeripdir, esasy bäsdeşlik ukybyny hemişe ýokarlandyrypdyr we bu ugurda möhüm üstünlikler gazanypdyr ...
jikme-jiklikleri gör
Täze önüm çykarylyşy - 9 dýuým zarýad berilýän batareýa fanaty

Täze önüm çykarylyşy - 9 dýuým zarýad berilýän batareýa fanaty

2021-10-12
Häzirki wagtda elektrik energiýasynyň çäkli ýagdaýy diňe bir Hytaýda däl, beýleki ýurtlarda-da, hatda dünýäniň çar künjeginde-de bolup geçýär, elektrik ýetmezçiligi. biz (Kennede Electronics MFG CO LTD) Täze modelimiz KN-L2819, 9 dýuým zarýad berilýän batareýa fanaty, 7 bilen ...
jikme-jiklikleri gör
Kanton ýarmarkasy

Kanton ýarmarkasy

2021-10-12
“Covid-19” sebäpli hökümet 1 ýyl töweregi kanton ýarmarkasyny geçirmedi, 2020-nji ýylda diňe onlaýn kanton ýarmarkasy geçirildi. Häzirki wagtda gowy habar bar, biz (KENNEDE ELEKTRONICS MFG CO LTD) 15-nji oktýabrdan Guanç Guangzhououda geçiriljek kanton ýarmarkasyna gatnaşarys ... O ...
jikme-jiklikleri gör
 Hytaýyň LED senagatynyň gülläp ösmegi |  altyn Wright enjamlary we iň gowy 50 "girdeji" we "iň gowy 50 intellektual eýeçilik

Hytaýyň LED senagatynyň gülläp ösmegi | altyn Wright enjamlary we iň gowy 50 "girdeji" we "iň gowy 50 intellektual eýeçilik

2021-10-12
2021-nji ýylyň 4-nji awgustynda agşam, Şençzheneniň yşyklandyryş we displeý in Engineeringenerçilik senagaty birleşigi tarapyndan geçirilen 8-nji Hytaý LED başlangyç baýragy gowşurylyş dabarasy geçirildi. “Kinglight” “Girdejiniň iň gowy 50 kärhanasy” we “Iň gowy 50 kärhana ...” diýen iki baýraklara eýe boldy.
jikme-jiklikleri gör
 In |  altyn söweş “hakyky söweşiň umumy hil dolandyryşy (TQM)” ýörite okuw

In | altyn söweş “hakyky söweşiň umumy hil dolandyryşy (TQM)” ýörite okuw

2021-10-12
Kompaniýanyň işgärleriniň hilini dolandyrmak aňyny, hünär bilimlerini we başarnyklaryny hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmak maksady bilen, her bir iş bölüminiň önüme gözegçilik we standartlaşdyryş ukybyny güýçlendiriň. 2021-nji ýylyň 11-12-nji sentýabry aralygynda mugallym ...
jikme-jiklikleri gör