Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Öý we şahsy peýdalanmak üçin duman nemlendiriji

GURUŞ HOWPSUZLYGY! BAZARDA IOS GOWY SÖOLGI MIST HUMIDEFIER ÜÇIN GEREK BOLMAZ! Gurak howanyň aýylganç täsirlerinden ejir çekmek isleýärsiňizmi? Arzan arzan we syzýan stol nemlendirijileri bilen göreşmegiň zerurlygy ýok. Bu hil ultrases nemlendiriji gözleýän zadyňyzdyr. Derrew we täsirli kömek edýär! - Birnäçe minutdan özüňizi gowy duýuň!
    Önümiň induksiýasy: JEMLEILJI DÜZGÜNLERDE IŞLE - --R - ÇAGA ýaly ýatyň! Bu çydamly tutuş öý nemlendirijisi, isleýän köşeşdiriji salkyn dumanyňyzy yzygiderli we netijeli paýlaýanlygy sebäpli, jyňňyrdamak ýa-da jyňňyrdamak ýok. Gowy ýat, has gowy dem al, has gowy ýaşa! Bu ýyl mundan ozal tapmagyňyzy islärsiňiz! MULTIPLE MIST SETTINGS + 360 DEGRE ROTATING NOZZLE - Bu nemlendiriji Sizi göz öňünde tutup döredildi. Daşky gurşawyňyz, zerurlyklaryňyz we islegleriňiz! Duman çykyşyny we duman akymynyň ugruny doly dolandyryp we sazlap bilersiňiz, gaty ýönekeý dolandyryş aýlawy we 360 ​​° aýlanýan burun bilen döredildi. AWTOMATIK ÖÇÜRMEK- Bu nemlendirijini terbiýelemegiň zerurlygy ýok. Tank gutarmanka muny ýapmak isleýändigiňizi bilýäris ... SÖETGÜNI we ýatdan çykaryp biljekdigiňize ynanyň! 2.5L EXTRA LARGE SUW TANKY - FILTER MUGT - DURMUŞ Kepilligi! Otag-nemlendirijiňizi bir doldurgyçda 24 sagatdan gowrak wagtlap saklamaga mümkinçilik berýän täsirli 2.5L super uly suw çüýşesi bilen ýasaldy! Mugt dizaýn edilen we ömürboýy gurlan! Munuň bilen bagtly durmuşy göz öňüne getiriň! Iň ýokary doldurgyç dizaýny howany nemlendirijini aňsatlyk bilen doldurýar we arassalaýar. Giň açylýan ýerden göni suw çüýşesine arassa suw goşmak üçin ýokarky gapagy açyň. Enjamy suw bilen doldurmak üçin sökmegiň zerurlygy ýok. Üns beriň: Şol bir wagtyň özünde duman we hoşboý ysdan lezzet almak zerur bolsa, gubka halkasyna efir ýagyny taşlaň. Dünýä üçin howany dörediň