Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

HEPA howa arassalaýjy howa arassalaýjy görnüşi

Howa öňüni alyş ulgamy bilen täze nesil howa arassalaýjy HEPA tüssäni, poleni, öý, ýatylýan otag, ýaşaýyş otagy, aşhana atmosferasynyň çyrasyny ýok edýär: süzgüç üýtgemeli bolanda, gyzyl görkeziji ýatlatmak üçin ýakylýar. Çalt funksiýa: pes tizlik / orta / ýokary tizlikli / öçürilen. Uky tertibi bilen. atyr gutusy bilenH13 filtri bilen

    Önümiň induksiýasy: Saglygyňyzy goraň: HEPA howa arassalaýjymyz, polen, tüsse, ys we öý haýwanlaryny ele almak üçin ýeterlik derejede täsirli süzgüç ulgamyna eýedir. 0,3 mikron we PM 2.5 ýaly bölejikleri süzüp bilýär, 215 inedördül metr (20 kub metr) ýapyk gurşawda howany 30 minutda 5 gezek aýlap bilýär. Howanyň öňüni alyş ulgamy: Siziň aladalaryňyza anyk düşünýäris we howanyň öňüni alyş ulgamymyzda sansyz synaglar geçirdik. Synaglar arkaly ultramelewşe tolkun uzynlygy 200nm-den köp bolsa, zyýanly maddalaryň öndürilmejekdigine göz ýetirdik. Elektrik toguny az töläň: Energiýany tygşytlamak we elektrik toguny azaltmak göz öňünde tutulanda, arassalaýjymyzyň wagt funksiýasy we ýel tizligini sazlamak funksiýasy bar. Arassalaýjynyň haýsy tizlikde we näçe wagt işleýändigini öz pikirleriňize görä kesgitläp bilersiňiz, elektrik toguňyzy ep-esli azaldar. Dem alýan howany arkaýyn arassalaň: Gijeki yşyk düwmä basmak arkaly öçürilip / öçürilip bilner. Howaňyzy arassalaň we ýoluňyzy ýakýar. Bedatylýan otagda ýa-da gapdal stolda gijeki oturgyç üçin ajaýyp. Sleepatanyňyzda peýdasyz dem alyp bilersiňiz. Howa arassalaýjy Önümiň ululygy: 160mm * 171mm * 247mm Tizlik: 4 tizlik saýlamak Wagt: 1/4/8 sagat Windel rejesi: 4 ýel rejimi: ýokary, orta, pes, uky Uzakdan: Duýgur wyklýuçatel dolandyryşy ýok: Güýç, fan tizligi, taýmer , Uky tertibi, Süzgüç çalyşmagyň görkezijisi, ýagtylyk. Lightagtylyk: Daşky gurşawyň ýagtylygy görkezýän hoşboý ys gutusy: Hawa (efir ýagyny goşup biler) Ulanylyşy: Içerdäki howa sterilizasiýasy, dezodizasiýa, howa arassalaýyş, H13 süzgüji, uky tertibi Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC Power: 17W Jikme-jiklikler: Model KN -6391 Önümçiligiň ululygy Φ160 * 247 (mm) Karton suzw 57.3X38.7X30.4cm (6pcs / ctn) Rpm ýokary tizlik: 2800rpm Orta tizlik: 2000rpm Pes tizlik: 1200 Rpm Uky tizligi: 800Rpm Power Max 19W Aýratynlyk: Akylly panel, aňsat Hoşboý ysly guty bilen işlemek, isleýän ysyňyzy üýtgedip biler HP13 fliter bilen, üýtgetmek aňsat