Biz hakda

euivdfg22

Toparymyz

KENNEDE marketing toparynda 40-dan gowrak satyjy bar. Olaryň hemmesi “NATME SATYLMALY we NOWDIP SATYLMALY” ösdürmegiň ýörelgesinde durýarlar, täzelik edýärler we ajaýyp we çyn ýürekden müşderi hyzmatlaryny edýärler.

20 ýyldan gowrak ösüş bilen, KENNEDE güýçli tehniki artykmaçlyklara we 860-dan gowrak patente, şol sanda daşary ýurtlarda hasaba alnan 100-den gowrak patente eýe.

Hekaýamyz

2000-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli döredildi

janköýerleri, zarýad berilýän yşyklandyryş önümlerini we elektrik çäýneklerini ýöriteleşdiren dizaýny, ösüşi we önümçiligi birleşdirýän hünärmen öndüriji we eksportçy. 2014-nji ýylyň aprelinde Şençzhenen bir Stockasynda resmi taýdan 002723 bir Stockasy bilen hasaba alyndy.

KENNEDE, Guangdong welaýatynyň Jiangmen şäherinde ýerleşýär, meýdany 220,000 inedördül metr bolup, 70 inersener we 40 satyjy bilen 2000-den gowrak işgäri bar.

KENNEDE önümleriniň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda, Amerikany, Europeewropany, Aziýany we Afrikany öz içine alýan 100-den gowrak ýurtda ýokary baha berilýär.

20 ýyldan gowrak ösüşiň dowamynda KENNEDE aç-açan bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýe. Hünärmentçiligiň ösüşine ýapyşarys we içerki we dünýä bazarlaryny ösdürmegi dowam etdireris.

Geljekde KENNEDE dünýädäki has köp müşderi bilen özara ynam we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar we iň professional we bäsdeş öndüriji bolmaga çalyşýar.

Biziň başarnygymyz

gözleg, önümçilik, satuw we öz-özüňi goldamak import we eksporty birleşdirýän öý enjamlary kärhanasy. Her ýyl dünýädäki 300 milliondan gowrak ulanyja, şeýle hem dürli ugurlardaky möhüm müşderilere we strategiki hyzmatdaşlara kanagatlanarly önümler we hyzmatlar hödürleýäris we sagdyn we rahat durmuş döretmäge çalyşýarys. Biziň işimiz esasan akylly durmuş enjamlaryna, akylly yşyklandyryşa, howany arassalamaga we her dürli ownuk durmuş enjamlaryna gönükdirilýär. Önümlerimiz dünýäniň 120-den gowrak ýurdunda we sebitlerinde gowy satylýar. Şol bir wagtyň özünde wal-mart, Amazon, Disneý, CNPC, Hytaý demir ýol topary, Hytaý gurluşyk banky, Halkara Gyzyl Haç, Miniso we beýleki markalar / edaralar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. Kennede önümleri hemişe özboluşly täzeligini we pudakda öňdebaryjylygyny saklap gelýär.

Enjamlarymyz

Şahadatnamamyz