We help the world growing since 2000

Önümler

 • HEPA howa arassalaýjy howa arassalaýjy görnüşi

  HEPA howa arassalaýjy howa arassalaýjy görnüşi

  Howany arassalamak ulgamy bilen täze nesil howa arassalaýjy HEPA tüsse, polen, öý üçin dander, ýatylýan otag, myhman otagy, aşhana ýok edýär

  atmosfera çyrasy:

  süzgüç üýtgemeli bolanda, gyzyl görkeziji ýatlatmak üçin ýakylýar.

  Tizlik funksiýasy:

  pes tizlikli / orta tizlikli / ýokary tizlikli / öçürilen.

  Uky tertibi bilen.

  H13filter bilen

  hoşboý ys gutusy bilen

 • Sowuk degmeýän poslamaýan polat elektrik çäýnek

  Sowuk degmeýän poslamaýan polat elektrik çäýnek

  Güýçli we ajaýyp çäýnek - Çäýnek aşhanaňyza rahatlyk we dizaýn getirýär.Güýçli poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek bilen çaý, kofe, çorba we başga-da köp zatlary taýýarlap bilersiňiz.Aýratynam, ýylylygy izolýasiýa edýän ýumşak duýgur ýer we iýmit üçin poslamaýan polatdan ýasalan içki jaýyň kömegi bilen howpsuz.Çaýhana gara, ak ýa-da çal bolsun, suw bişirijisiniň 3 dürli reňkdäki häzirki zaman dizaýny, her aşhana we otaga laýyk gelýär.

 • Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

  Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

  Mutiluction çyrasy: Bu kempir çyrasy köp taraply.Elçyra, çyra, çyra ýa-da gyssagly gyzyl reňkli çyra bolup biler.Allhli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyryp, isleýän zadyňyza öwrülip biler.

  Güýçli ýagtylyk we aralyk: Bu LED zarýad berilýän çyranyň ýokary ýagtylygy we ýokary diapazony bar.Elektrik togy kesilende ýeterlik yşyklandyryş we garaňky açyk howada gezelenç edeniňizde 500 metr aralykda ýagty yşyk berip biler.

 • Öýde ulanmak üçin gijeki yşykly LED stol çyrasy

  Öýde ulanmak üçin gijeki yşykly LED stol çyrasy

  Batareýa bilen işleýän stol çyrasy: Gurlan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, ulananyňyzda dakmagyň zerurlygy ýok, simsiz we islendik ýere erkin alyp gitmek üçin, esasanam çäkli rozetkalar we elektrik togy kesilýär (Çyrany goramak üçin zarýad berilmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň! uzak wagtlap ulanylmasa batareýanyň ömri)

  Dimmable Touch Control Stol çyrasy: Okamak, işlemek, öwrenmek, hünärmentçilik, görkezmek, kempir ýa-da gyssagly ulanmak üçin iň oňat, 3 derejeli ýagtylyk bilen duýgur dolandyryş, kollejiň umumy ýaşaýyş jaýy, ofis, ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, hammam, we ş.m.

 • Kennede-den zarýad berilýän janköýer

  Kennede-den zarýad berilýän janköýer

  Bu gaty gowy ——- Janköýer pes tizlikde bir hepde töweregi işläp biler.Iki gün orta tizlikde we 15 sagat ýokary tizlikde

  Çeýe janköýer - ýabany ýerdäki kiçijik otagyňyza ajaýyp howa akymyny döretmek üçin janköýer bedenini sazlap bilersiňiz.

  Taymer - ýatanyňyzda köp howa akymynyň zerurlygy bolmadyk wagty energiýany tygşytlamaga kömek etmek üçin

  Uly tutawaç we gök reňk - düşelge gurşawyňyza laýyk gelýär, oňa agyr we ygtybarly önüm täsirini berýär

 • Pyýada janköýer, yrgyldadýan janköýerler, elektrik fanaty, sowatmak üçin sazlanylýan fan

  Pyýada janköýer, yrgyldadýan janköýerler, elektrik fanaty, sowatmak üçin sazlanylýan fan

  POWERFUL & QUIET SOOLING: Bu janköýer, orta we uly otaglarda giň meýdany sowatmak üçin 3 tizlik sazlamasy we yrgyldama bilen goşa pyçak konfigurasiýasyny görkezýär;Elektron dolandyryşlary ulanmak aňsat, awtomatiki öçüriji taýmer we uzakdan dolandyrmak

  HYZMATDAŞ SORAMAK: Bu janköýer tutuş otagy sowatmak üçin yrgyldamany we 3 güýç sazlamasy we 3 şemal görnüşi bilen üýtgeşik özboluşly tejribe hödürleýär: üýtgeýän, şemally we hemişelik;Uzakdan dolandyrmak otagyň aňyrsyndan işlemegi aňsatlaşdyrýar

 • Öý we şahsy peýdalanmak üçin duman nemlendiriji

  Öý we şahsy peýdalanmak üçin duman nemlendiriji

  GURUŞ HOWPSUZLYK!BAZARDA IOS GOWY SÖOLGI MIST HUMIDEFIER ÜÇIN GEREK BOLMAZ!Gurak howanyň aýylganç täsirlerinden ejir çekmek isleýärsiňizmi?Arzan arzan we syzýan stol nemlendirijileri bilen göreşmegiň zerurlygy ýok.Bu hil ultrases nemlendiriji gözleýän zadyňyzdyr.Derrew we täsirli kömek edýär!- Birnäçe minutdan özüňizi gowy duýuň!

 • Ateryladyjy

  Ateryladyjy

  Çalt we güýçli ýyladyş - Öňdebaryjy keramiki ýyladyş elementleri bilen enjamlaşdyrylan Teioe kiçi kosmos gyzdyryjy has çalt we has tygşytly ýyladyş üpjün edýär.Bu elektrik kosmos gyzdyryjy 3 sekuntda 70 ° F çenli gyzdyrýar, ýatylýan otag, ofis we stol üçin ajaýyp kosmos gyzdyryjy.

 • Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

  Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

  Takyk temperatura gözegçilik elektrik çäýnegi]: Çaýy dogry temperaturada dikeltmek üçin dürli akylly programmalary belläň.Bu elektrik çaý çäýnegi iň oňat, iň ýakymly çaýlary, kofeleri almak ýa-da nahar suwuny gaýnatmak üçin takyk temperatura gözegçiligini (160 ℉ -200 provides) üpjün edýär.Şeýle hem süle, makaron, ýumurtga, gyzdyrýan süýt we dezinfeksiýa üçin ajaýyp enjam.

  10-22 dinamiki funksiýalar - AWK-701 dürli çaý, miwe çaýlary, adaty Aziýa reseptleri we başgalary taýýarlamak üçin 16 sany akylly programma hödürleýär.Bulardan başga-da, dolandyryşlar köp funksiýaly bolup, bu ynkylap suw çüýşesinde dürli sanawdan çykarylan zatlary ýasamaga mümkinçilik berýär.

 • Kennede batareýasy bilen kiçi janköýer

  Kennede batareýasy bilen kiçi janköýer

  Bu gaty gowy ——- Janköýer pes tizlikde bir hepde töweregi işläp biler.Iki gün orta tizlikde we 15 sagat ýokary tizlikde

  Çeýe janköýer - ýabany ýerdäki kiçijik otagyňyza ajaýyp howa akymyny döretmek üçin janköýer bedenini sazlap bilersiňiz.

  Taymer - ýatanyňyzda köp howa akymynyň zerurlygy bolmadyk wagty energiýany tygşytlamaga kömek etmek üçin

  Uly tutawaç we gök reňk - düşelge gurşawyňyza laýyk gelýär, oňa agyr we ygtybarly önüm täsirini berýär

 • Daşarda ulanmak üçin KENNEDE 360 LED kempir çyrasy

  Daşarda ulanmak üçin KENNEDE 360 LED kempir çyrasy

  Köpugurly gijeki yşyklar we çyralar: Stol çyrasy hökmünde rahatlandyryjy we romantik atmosfera döredip biler, ýatylýan otagyňyzy, ýaşaýyş jaýyňyzy, ofisiňizi we öý we söwda gurşawynyň islendik burçuny bezemek we ýakmak üçin amatlydyr.Mundan başga-da, kemping, BBQ, adatdan daşary ýagdaýlar we beýleki yşyklandyryş zerurlyklary üçin hem ulanylyp bilner.

  Üýtgeşik çyra dizaýny - KENNEDE kempir çyrasy güýçli çyradan ýasaldy we ähli dizaýn özboluşly Kennede inereneri tarapyndan ýasaldy.

 • Öýde uly otag ulanmak üçin KENNEDE markasy howa arassalaýjy

  Öýde uly otag ulanmak üçin KENNEDE markasy howa arassalaýjy

  Allergiýa we öý haýwanlary, çilimkeşler, galyndylar, polenler, tozanlar, ýatylýan otag üçin asuda ys ýok edijiler üçin H13 hakyky süzgüç arassalaýjy