Hytaýyň özeni, bilimi çuňlaşdyrmak | ýeňil altyn Wraýt kremniý senagatlaşma hyzmatdaşlygyny üpjün edýär

syrhe (1)

Milli merkeziň müdiri jenap Wang Guangxu (Lukman) we umuming paýnamasynyň baş müdiri jenap Çen Haýçuan kremniý esasly LED-iň tehniki möhüm nokatlaryny we önümçilik ugurlaryny düşündirdiler we sizi kremniniň önümçilik ussahanasyna baryp gördüler esasly LED çipleri we käbir üstünlikli ýagdaýlary paýlaşdy

syr (2)

Silikon esasly sary LED açyk funksional yşyklandyryşda, peýzacape yşyklandyrylyşynda, saglyk yşyklandyryşynda we beýleki bölümlerde giňden ulanylyp bilner. Hytaý Ylymlar akademiýasynyň akademigi Jiang Fengy, galiý nitrid LED ugrunda öňdebaryjy, yzygiderli we döredijilikli üstünlikler gazandy. Silikon esasly gök, ýaşyl we sary LED materiallary we ýokary optiki netijeliligi bolan çipleri halkara ösüşinde öňdebaryjy bolmak üçin toparyny yşyklandyrdy we Milli Tehnologiýa oýlap tapyş baýragynyň birinji baýragyny aldy.

Ilkinji etapda, “Silikon esasly LED in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi” we “umuming” paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda, sagdyn we amatly yşyklandyryş döretmegi maksat edinip, kremniý esasly LED tehnologiýasyny täze döredilen bilim yşyklandyryş önümlerine yzygiderli birleşdirdi. ulanyjylar üçin gurşaw. Bu gezek, kompaniýanyň bar bolan yşyklandyryş önümlerine we “Yimei” fototerapiýa önümleriniň täze taslamasyna kremniý esasly LED tehnologiýasyny ulanarys, kompaniýanyň önümlerine täze täzelenmeleri girizeris, müşderilere has güýçli işleýşi we has gowy tejribesi bolan önümleri hödürläris we çalt durmuşa geçireris ylmy gözlegleriň netijesi!

Bu gezek ähli taraplar kremniý esasly LED tehnologiýasyny senagatlaşdyrmagyň ugruny we işini ara alyp maslahatlaşdylar. Her kim esasan aşakdaky üç ugry öz içine alýan “has ýeňil we az ýylylyk” düşünjesi we strategiýasy barada ylalaşdy:

1. Silikon esasly LED tehnologiýa önümleriniň öndürijiligi has köp ýagtylyk we az ýylylyk gazanmak üçin yzygiderli optimizirlenmeli;

Ikinjiden, toparyň agzalary pikirlenmekde, has köp goşant goşmak üçin hereket etmek (has ýeňil), az arz etmek (az ýylylyk) bolmaly;

3. Toparyň agzalary öz pikirlerini we hereketlerini birleşdirmeli, taslama boýunça öňe gidişlikleri jemlemeli, has amaly işler etmeli we ähli usullar bilen aýratyn täzeliklerden gaça durmaly.

Netijede, Hytaý Ylymlar akademiýasynyň akademigi Jiang Fengyi kompaniýanyň dolandyryş topary we “Yuming Stock” bilen mähirli söhbetdeşlik geçirdi. Akademik Jiang başlangyç döwürde Kinwright we Yuming Stock bilen hyzmatdaşlygyň gazananlaryny doly ykrar etdi. Taraplaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk, kremnili esasly LED tehnologiýasyny bazara tiz getirer we yşyklandyryş pudagynyň ösmegine ýol açar.

Bu çuňňur aragatnaşyk, kremniý esasly LED senagatlaşma hyzmatdaşlygy prosesinde taraplaryň çuňňur güýçlendirilmegi arkaly Kinwright önümçilik we önümçilik we üpjünçilik zynjyrynyň çeşmeleri, gözleg we ösüş toparynyň baglanyşygy bilen güýçli artykmaçlyklary doly ýerine ýetirer. tehniki materiallaryň mahabatlandyrylmagyna itergi beriň, önümçilige, öwrenmäge, gözleglere we win-win hyzmatdaşlyk re ofimine hakykatdanam ýetiň!


Iş wagty: 17-2022-nji awgust