Gizlinlik şertnamasy

KENNEDE ELEKTRONIKS MFG Co. Hyzmatlaryny ulananyňyzdaKENNEDE howa arassalaýjy, degişli maglumatlaryňyzy ýygnap we ulanyp bileris.

TheGizlinlik syýasatytarapyndan üpjün edilýän ähli hyzmatlara degişlidirKENNEDE howa arassalaýjy.Islendik hyzmaty ulananyňyzda, goragy kabul etmäge razylaşýarsyňyzGizlinlik syýasaty we ýeke-täk hyzmatda berýän aýratyn şahsy maglumat syýasatlarymyzyň adalgalary (mundan beýläk "aýratyn şertler" diýilýär) we bu ýagdaýda kesgitli şertler we şu Syýasat bir wagtda güýje girer. EgerGizlinlik syýasatyhödürleýän ýeke-täk hyzmatymyz üçin ulanylmaýar, hyzmatda dogry görkezilerGizlinlik syýasatyarzasyndan aýrylýar.

Syýasatymyzy wagtal-wagtal barlaýarys we şonuň üçin degişli çäreler şoňa görä üýtgeýär. Elmydama iň soňky wersiýamyza düşünmek üçin bu sahypa yzygiderli girmegiňizi haýyş edýärisGizlinlik syýasaty . Okandan soňSyýasathakda soragyňyz bar bolsaGizlinlik syýasatyýa-da meselelerGizlinlik syýasaty, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Hyzmatlaryny ulanýan bolsaňyz ýa-da ulanmagy dowam etdirseňizKENNEDE howa arassalaýjy, diýmek, maglumatlaryňyzy ýygnaýarys, ulanýarys, saklaýarys we paýlaşýarysGizlinlik syýasaty.

I. collectygnajak maglumatlarymyz

(i) Şahsyýet bilen baglanyşykly bolmadyk maglumatlar:

Hyzmatlarymyzy ulananyňyzda, ulanyjynyň gelip çykyşy we giriş yzygiderliligi ýaly maglumatlary ýygnap we jemläp bileris. Mysal üçin, hyzmatlarymyzy ulanyp, her ulanyjynyň gelip çykyşyny ýazarys.

(ii) Şahsyýet barada maglumat:

Hyzmatlarymyzy ulananyňyzda, şahsy şahsyýetnama (şahsyýetnama we pasport goşmak bilen) ýaly şahsyýet barada maglumat bermegiňizi talap edip bileris. doglan senesi, doglan ýeri, jyns, gyzyklanmalar we güýmenje, şahsy telefon belgisi we ýüz keşbi; enjam maglumatlary (enjamyň modeli, enjamyň MAC salgysy, operasiýa ulgamynyň görnüşi we enjam sazlamalary); programma üpjünçiliginiň sanawynyň özboluşly enjam kesgitleýiş kody (IMEI / android ID / IDFA / OPENUDID / GUID we SIM karta IMSI maglumatlary ýaly köp ulanylýan şahsy enjam hakda esasy maglumatlar); ýerleşiş maglumatlary (takyk ýerleşiş maglumatlary, uzynlyk we giňişlik goşmak bilen).

Maglumatlaryňyzy esasan size we beýleki ulanyjylara hyzmatlarymyzy has kanagatlanarly ulanmaga rugsat bermek maksady bilen ýygnaýarys.

II. Maglumatlary nädip ýygnaýarys we ulanýarys

Maglumatlaryňyzy aşakdaky usullar bilen ýygnarys we ulanarys:

1. Siziň berýän maglumatlaryňyz, meselem:

(1) Hyzmatlarymyz üçin hasap bellige alanyňyzda ýa-da hyzmatlarymyzy ulananyňyzda bize berilýän maglumatlar;

(2) Hyzmatlarymyzyň üsti bilen beýleki taraplara berlen umumy maglumatlar we hyzmatlarymyzy ulananyňyzda saklanýan maglumatlar.

2. Beýleki taraplar tarapyndan paýlaşylýan maglumatlaryňyz, hyzmatlarymyzy ulananymyzda beýleki taraplaryň berýän maglumatlary.

3. Maglumatlaryňyzy aldyk. Locationerleşiş maglumatlary we enjam maglumatlary ýaly hyzmatlarymyzy ulananyňyzda ýygnan, jemlän we ýazga alýan maglumatlarymyz.

4. Hasaba alynmagy tamamlamaga kömek ediň

Size hyzmatlarymyzy aňsatlaşdyrmak üçin jübi telefonynyň belgisi we e-poçta salgysy ýaly esasy hasaba alyş maglumatlary bermeli we ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy döretmeli. Diňe käbir hyzmatlarda göz aýlamak we gözlemek ýaly esasy hyzmatlar gerek bolsa, ulanyjy hökmünde hasaba alynmagyňyz we ýokardaky maglumatlary bermegiňiz zerur däl.

5. Harytlar ýa-da hyzmatlar bilen üpjün ediň

Collectygnaýan we ulanýan maglumatlarymyz, hyzmatlarymyz bilen üpjün etmek üçin zerurdyr. Şahsy maglumatlary ýygnamagyň maksady: Önümiňiziň HarmonyOS Connect sertifikat talaplaryna yzygiderli laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin Huawei Cloud bilen ahyrky bulut ygtyýarnamasyny barlamagy tamamlaň. Enjam enjam kesgitleýjisi, enjam enjamlarynyň parametrleri, ulgam wersiýasy maglumatlary, üçünji tarap SDK gizlinlik beýany:Huawei enjamyny dolandyrmak hyzmatlary we gizlinlik beýannamasyny görmek üçin basyň.Degişli maglumat bolmasa, hyzmatlarymyzyň esasy mazmuny bilen üpjün edip bilmeris.

6. Size duýduryş beriň

(1) Size hödürläň we itekläň
You Duýduryş iberiň. Zerur bolanda hyzmatlar barada size habar iberip bileris (mysal üçin, bir hyzmaty togtatanymyzda, ulgamy hyzmat etmek üçin ýekeje hyzmaty üýtgetmegi ýa-da bes etmegimizi). Biz tarapyndan iberilen habarnamany almagy dowam etdirmek islemeýän bolsaňyz, habarnamany basmagy bes etmegimizi talap edip bilersiňiz.

7. Size howpsuzlyk kepilligini beriň

Şahsyýetiňiziň hakykylygyny üpjün etmek we has gowy howpsuzlyk kepilligi bilen üpjün etmek üçin, hakyky adyň hakykylygyny tassyklamak üçin şahsyýeti anyklamak we ýüz aýratynlyklary we beýleki biometrik maglumatlar barada şahsy duýgur maglumatlary berip bilersiňiz.

Şahsyýeti tassyklamakdan başga, maglumatlaryňyzy müşderi hyzmatlary, howpsuzlygy goramak, arhiw resminamalary we ätiýaçlyk nusgalary üçin size hödürleýän hyzmatlarymyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanyp bileris; Weygnan maglumatlaryňyzy we hyzmatdaşlarymyzyň alan maglumatlaryny siziň ygtyýaryňyz bilen ýa-da howpsuzlyk hadysalaryny tassyklamak, ýüze çykarmak we öňüni almak üçin kanunlara laýyklykda paýlaşyp bileris we zerur ýazgy, audit, derňew we ýok etmek çärelerini görüp bileris. kanun.

8. Hyzmatlarymyzy gowulandyrmak

Collectedygnalan maglumatlary hyzmatlarymyzyň biriniň üsti bilen beýleki hyzmatlarymyz üçin ulanyp bileris. Mysal üçin, hyzmatlarymyzdan birini ulananyňyzda toplanan maglumatlaryňyz, belli bir mazmun bilen üpjün etmek ýa-da size degişli maglumatlary görkezmek üçin ulanylyp bilner we umuman başga bir hyzmata iterilmeýär; bar bolan hyzmatlary gowulaşdyrmak ýa-da täze hyzmatlary dizaýn etmek üçin hyzmatlarymyz bilen baglanyşykly derňewlere gatnaşmaga rugsat berip bileris; aralykda, maglumatlaryňyzy programma üpjünçiligini täzelemek üçin ulanyp bileris.

Maglumatlaryňyzy ýygnanymyzdan soň maglumatlary tehnologiki usullar bilen kesgitläris, şahsyýetiňiz kesgitlenmedik maglumatlar arkaly tanalmaz we bu ýagdaýda kesgitlenen maglumatlary ulanmaga hukugymyz bar diýip düşünýärsiňiz we ylalaşýarsyňyz. ulanyjy maglumatlar bazasyny täjirçilik taýdan peýdalanyň.

Maglumatlaryňyzy, görkezilmedik beýleki maksatlar üçin ulanmak niýetimiz bar bolsaGizlinlik syýasaty, öňünden rugsat sorarys.

9. Awtorizasiýa we razylyk üçin kadadan çykmalar

Degişli kanunlara we düzgünlere laýyklykda, aşakdaky ýagdaýlarda maglumatlaryňyzy ýygnamak üçin razyçylygyňyz talap edilmeýär:

(1) Maglumat milli howpsuzlyk we milli goranmak howpsuzlygy barada;

(2) Maglumat jemgyýetçilik howpsuzlygy, ilatyň saglygy we köpçüligiň gyzyklanmasy barada;

(3) Maglumat jenaýat derňewi, kazyýet işi, kazyýet işi we kazyýetiň ýerine ýetirilişi barada;

(4) Maglumatlaryňyz ömrüň we emlägiň howpsuzlygyny, maglumat guramalarynyň ýa-da beýleki şahslaryň beýleki möhüm hukuk hukuklaryny we bähbitlerini goramak maksady bilen ýygnalýar we bu ýagdaýda razyçylygyňyzy almak kyn;

(5) collectedygnalan maglumatlar siz tarapyndan aýan edilýär;

(6) Maglumat kanuny habarlar hasabaty we hökümet maglumatlarynyň aýan edilmegi ýaly kanuny we köpçülige aýan edilen maglumatlardan ýygnalýar;

(7) Şertnamalara gol çekmek üçin maglumatlaryňyzy talaplaryňyza görä ýygnamak zerurdyr;

(8) Hyzmatlarymyzyň howpsuz we durnukly işlemegi üçin önümi ýa-da hyzmatdaky näsazlyklary ýüze çykarmak we işlemek ýaly maglumatlary ýygnamak zerurdyr;

(9) Hukuk habarlary hasabaty üçin maglumatlaryňyzy ýygnamak zerurdyr;

:

(11) Kanunlarda we düzgünlerde göz öňünde tutulan beýleki ýagdaýlar.

III. Paýlaşyp, geçirip ýa-da aýan edip biljek maglumatlarymyz

(i) Paýlaşmak

Aşakdaky ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, siziň razylygyňyzy almazdan maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmarys:

1. Hyzmatlarymyz bilen üpjün ediň. Size zerur esasy funksiýany durmuşa geçirmek ýa-da zerur hyzmatlary bermek üçin maglumatlaryňyzy hyzmatdaşlar ýa-da beýleki üçünji taraplar bilen paýlaşyp bileris;

2. Hyzmatlarymyzy goldamak we gowulaşdyrmak. Has maksatly we has kämil hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin maglumatlaryňyzy hyzmatdaşlar ýa-da beýleki üçünji taraplar bilen paýlaşyp bileris;

3. 2-nji maddada görkezilen maksady durmuşa geçiriňGizlinlik syýasaty, "Maglumatlary nädip ýygnaýarys we ulanýarys";

4. Şu aşakdaky borçnamalarymyzy ýerine ýetiriňGizlinlik syýasatyýa-da siziň bilen gazanylan we hukuklarymyzy amala aşyrýan beýleki şertnamalar;

5. serviceeke-täk hyzmat şertnamasynyň düzgünlerine (onlaýn gol çekilen elektron şertnamany we degişli platforma düzgünlerini goşmak bilen) ýa-da beýleki hukuk resminamalaryna laýyklykda maglumatyňyzy beriň;

6. Jemgyýetçilik gyzyklanmalaryna laýyk gelýän kanunlar we düzgünler esasynda maglumatyňyzy beriň.

Maglumatlaryňyzy diňe kanuny, dogry, zerur, anyk we aç-açan maksatlar üçin paýlaşýarys. Kompaniýalar, guramalar we şahsyýetler bilen maglumatlary paýlaşýan we görkezmelerimize laýyklykda işlemegini talap etmek üçin berk gizlinlik şertnamasyna gol çekeris.Gizlinlik syýasatywe beýleki gizlinlik we howpsuzlyk çäreleri.

(ii) Geçirmek

Aşakdaky ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, siziň razylygyňyzy almazdan maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmarys:

1. Işimiziň yzygiderli ösmegi bilen birleşmegi, satyn almagy, aktiwleri geçirmegi ýa-da şuňa meňzeş amallary amala aşyryp bileris we maglumatlaryňyz şeýle amallaryň bir bölegi hökmünde geçirilip bilner. Maglumatlaryňyzy saklaýan täze kompaniýalardan we guramalardan talaplaryny dowam etdirmegini talap ederisGizlinlik syýasatybolmasa, kompaniýalardan we guramalardan siziň rugsadyňyzy sorarys.

2. Aç-açan razyçylygyňyzy alanyňyzdan soň maglumatlaryňyzy beýleki taraplara geçireris.

(iii) aýan etmek

Maglumatlaryňyzy pudagyň standartlaryna laýyk gelýän howpsuzlyk çäreleri görmek şerti bilen diňe aşakdaky ýagdaýlarda aýan ederis:

1. Siziň zerurlygyňyza görä aç-açan ylalaşýan maglumatlaryňyzy aç-açan görnüşde aýan ederis;

2. Maglumatlaryňyzyň kanunlaryň we kadalaryň talaplaryna, kanunyň administratiw ýerine ýetirilmegi üçin hökmany talaplara ýa-da hökmany kazyýet talaplaryna laýyklykda berilmeli ýagdaýlarda, maglumatlaryňyzy zerur maglumat görnüşine we aýan etmegiň usulyna görä açyp bileris. Kanunlara we kadalara laýyk gelmek şerti bilen, ýokardaky maglumatlary aýan etmek baradaky haýyşlary alanymyzda, alyjydan çagyryş ýa-da derňew haty ýaly degişli hukuk resminamalaryny bermegini talap ederis. Berilmeli maglumatlarymyzyň kanun tarapyndan rugsat edilen derejede mümkin boldugyça aç-açan saklanjakdygyna berk ynanýarys. Islegleriň kanuny esasda bolmagyny we hukuk goraýjy bölümiň anyk derňew maksatlary üçin almaga hukuklarynyň bardygyny üpjün etmek üçin ähli haýyşlar boýunça seresaplylyk bilen gözden geçirdik.

IV. Ulanyjynyň şahsy durmuşyny goramak

Siaoyi ulanyjylarynyň şahsy durmuşyna hormat goýýar we ulanyjylaryň razylygy bolmazdan, Siaoyi ulanyjylaryň maglumatlary ýygnamaz. Ulanyjynyň rugsady bolmazdan, hyzmat zerurlygy üçin özleşdirilen maglumaty, şol sanda ulanyjynyň ady, aragatnaşyk maglumatlary, gurnama salgysy, satyn alnan önüm hakda maglumat, sargyt maglumatlary, satyn alyş kanaly, jaň taryhy we duýduryş bilen çäklenmeýär. ýazgy.

V. Maglumatyňyzy nädip dolandyrmaly

(i) Girmek, täzelemek we pozmak

Maglumatlaryňyzy has takyk we täsirli etmek üçin täzelemegi we üýtgetmegi maslahat berýäris. Hyzmatlarymyzyň üsti bilen maglumatyňyza girip bilersiňiz, maglumatlaryňyzy doly üýtgedip, dolduryp we pozup bilersiňiz ýa-da bizden talap edip bilersiňiz. Hyzmatlarymyzy mümkin boldugyça ulananyňyzda öz maglumatlaryňyzy ýa-da berlen beýleki maglumatlaryňyza girip, täzeläp we düzedip biljekdigiňizi üpjün etmek üçin degişli tehnologiki serişdeleri alarys.

Aboveokardaky maglumatlara gireniňizde, täzeläniňizde, düzedeniňizde we pozanyňyzda, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek üçin tassyklamagyňyzy talap edip bileris.

(ii) ationatyrmak

Serviceeke-täk hyzmatymyz baradaky hyzmat şertnamasynda we degişli milli kanunlaryň we düzgünleriň düzgünlerinde ylalaşylan şertleri ýerine ýetireniňizden soň, hyzmat hasabyňyz ýatyrylyp ýa-da öçürilip bilner. Hasap ýatyrylansoň ýa-da öçürilenden soň, bir hyzmat boýunça hyzmat şertnamasynyň düzgünlerine laýyklykda hasaby we ýeke-täk hyzmat bilen baglanyşykly ähli hyzmat maglumatlary we maglumatlar ýok ediler ýa-da ýok ediler.

Cancelatyrmagy talap etseňizKENNEDE howa arassalaýjy seresaplylyk bilen gözden geçirilenden soň, ulanýan önümimiziň we / ýa-da hyzmatlarymyzyň degişli funksiýa sazlaýyş sahypasynda ýa-da amal gollanmasyna laýyklykda ýatyrmak üçin arza iberip bilersiňiz. Barlamagy we gaýtadan işlemegi 15 iş gününiň dowamynda tamamlarys. (müşderi hyzmaty Tel.: 400-090-2723)

(iii) Ygtyýarnamanyň çägini üýtgediň

Elmydama maglumatlary aýan etmelidigini saýlap bilersiňiz. Hyzmatlaryňyzy ulanmak üçin käbir maglumatlar zerurdyr, ýöne beýleki maglumatlaryň köpüsini üpjün etmek size bagly. Maglumatlary ýygnamagy dowam etdirmek ýa-da maglumatlary pozmak ýa-da enjam funksiýasyny öçürmek bilen ygtyýarnamaňyzy çäklendirip bilersiňiz.

Ygtyýarnamaňyzy yzyna alanyňyzdan soň, size ygtyýarnama laýyk hyzmatlary bermegi dowam etdirip bilmeris we indi degişli maglumatlaryňyzy alyp bilmeris. Youröne awtorizasiýaňyzy yzyna almak baradaky kararyňyz, ygtyýarnamaňyza esaslanýan öňki maglumat işleýşine täsir etmez.

VI. Duýduryş we üýtgetme

Şertlerini üýtgedip bilerisGizlinlik syýasatywagtynda we şeýle üýtgetmeler onuň bir bölegini emele getirerGizlinlik syýasaty . Uly üýtgeşmeler üçin has ajaýyp bildirişler bereris we hyzmatlarymyzy ulanmagy bes edip bilersiňiz; bu ýagdaýda, hyzmatlarymyzy ulanmagy dowam etdirseňiz, üýtgedilenler bilen baglanyşmaga razydygyňyzy aňladýarGizlinlik syýasaty.

Islendik üýtgetme, kanagatlanmagyňyzy birinji ýerde goýar. Hyzmatlarymyzy ulananyňyzda gizlinlik syýasatymyza ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Zerur bolanda hyzmatlar bilen baglanyşykly bildirişler berip bileris (mysal üçin, ulgam hyzmaty üçin hyzmaty togtatanymyzda). Hyzmatlar bilen baglanyşykly we mahabatlandyryş häsiýetine degişli bolmadyk bildirişleri ýatyryp bilmersiňiz.
Netijede, hasabyňyzyň belgisi we parolyňyz baradaky maglumatlar üçin gizlinlik borjuny öz üstüňize almalysyňyz. Islendik şertde oňa gowy üns bermegiňizi haýyş edýäris.

VII. Dolandyryş kanuny we ýurisdiksiýa

Islendik jedel ýüze çykýarGizlinlik syýasatyýa-da hyzmatlaryndan peýdalanmakKENNEDE howa arassalaýjyHytaý Halk Respublikasynyň kanunlary bilen dolandyrylýar.

Islendik jedel ýüze çykýarGizlinlik syýasatyýa-da hyzmatlaryndan peýdalanmakKENNEDE howa arassalaýjymaslahatlaşma arkaly çözülýär we geňeşme şowsuz bolan halatynda taraplar jedeli işläp düzüjiniň ýaşaýan ýeriniň halk kazyýetinde kazyýet işi arkaly çözmäge biragyzdan razy bolýarlar.KENNEDE howa arassalaýjyýerleşýär.