Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Elektrik fanaty

01

KN-71838H 18-inç AC çybyn-öldüriji janköýer Adjustabl bilen ...

2024-05-02
  1. Iki artykmaçlyga ýetiň: fanat we çybyn çyrasy bir wagtda işleýär, çybynlaryň aljyraňňylygyny ýok etmek bilen sowadyjy täsir edýär.
  2. Düzülip bilinýän beýiklik: ýeliň beýikligine gözegçilik edip bilersiňiz.
  3. 18 dýuým goşa pyçakly janköýer: Has konsentrirlenen we bozulmadyk howa akymy üçin howa aýlanyşygyny güýçlendirýär.
jikme-jiklikleri gör
01

KN-2972 Type-C zarýadly, 3-Sp ...

2024-04-30
  1. Çalt sowatmak: Boýn adam bedeniniň ýylylygy bölüp çykarýan iň çalt organydyr, çalt sowuklamaga kömek edip biler.
  2. Elleriňizi boşadyň: Elleriňiz başga bir zat etsin.
  3. Ygtybarly we ygtybarly: Boýnuňyzda, çykarmasaňyz hiç ýere gitmeýär.
  4. Geýim duýgusy ýok: bary-ýogy 300g, boýnuňyza stres döretmez.
jikme-jiklikleri gör
01

KN-L2908 8 dýuým köp funksiýaly zarýad berilýän stol fanaty w ...

2024-04-30

Bu janköýer zarýad bermek üçin gün energiýasyny siňdirip biler, şol bir wagtyň özünde 18Pc LED çyralary göterip biler, eger tygşytly we arassa energiýa gözleýän bolsaňyz, bu önüm siziň saýlamagyňyz bolar! Hat-da gyssagly ýagdaýda telefonyňyzy zarýad berip biler, bu gyssagly ýagdaýda halas ediji bolup biler. 8 dýuým fanat we 18 dwigatelli yşyk çyralary şol bir wagtyň özünde sizi sowadýar we ýakýar.

jikme-jiklikleri gör
01

KN-L2892 2024 Täze zarýad berilýän boýun fanaty, görnüşi-C zarýad ...

2024-04-30

Çalt sowatmak: Boýn adam bedeniniň ýylylygy bölüp çykarýan iň çalt organydyr, çalt sowuklamaga kömek edip biler.

  1. Elleriňizi boşadyň: Elleriňiz başga bir zat etsin.
  2. Ygtybarly we ygtybarly: Boýnuňyzda, çykarmasaňyz hiç ýere gitmeýär.
  3. Duýgur eşik ýok: Iň inçe boý halkasy boýnuňyza basyş döretmeýär.
jikme-jiklikleri gör
01

KN-L2896 6-inçli iş stoly kiçi zarýad beriji janköýer -...

2024-04-30

6 dýuým zarýad berilýän kiçi janköýer. Köpugurlylyk üçin döredilen iş stollary, ofisler, jaýlar we açyk howada başdan geçirmeler üçin ajaýyp. Ykjam dizaýny ykjamlygy üpjün edýär, gurnalan LED yşyklar bolsa işlemegi we stili goşýar, nirä barsaňyzam salkyn we yşyklandyrylýar.

jikme-jiklikleri gör
01

KN-L2855 5 dýuýmlyk 5 dýuýmlyk gysga zarýad beriji janköýer ...

2024-04-30

Bedatan ýeriňize, stoluňyza gysyň ýa-da salkyn şemal üpjün etmek üçin stoluňyzda ýuwaşlyk bilen goýuň. Isleýän ýeliň tizligini saýlap alyň, ýöne söz berýärin, gaty asuda bolar.

 

jikme-jiklikleri gör
01

KN-L2663 3V inçli zarýad berilýän el fanaty 5V Micro -...

2024-04-30

Bu elde göterilýän fanaty aňsatlyk bilen sumkanyňyza salyp bolýar, agramy 120 gr, iki ýumurtga barabar, şonuň üçin götereniňizde size hiç hili agyrlyk getirmez. El bilen işleýän janköýeriň artykmaçlyklaryndan biri, ýeli islendik tarapa öwürip bilersiňiz. Kiçijik we ýakymly görnüş adamlary ony söýmäge mejbur edýär.

jikme-jiklikleri gör
01

Ni bilen KN-L2839R 9 dýuým zarýad berilýän howa aýlanyş fanaty ...

2024-04-30

Möhürden çykýan fanaty tebigy ýele nädip ýakynlaşdyrmaly, bu mesele hakda pikir edýäris. Ahyrynda, jogaby bu howa aýlanyş janköýerine goýduk.

Tebigy ýeliň, uky şemalynyň we çaga şemalynyň üç görnüşinde dokuz sany dişli bar. 9 dýuým janköýer ýapraklary adamlary sagdyn we rahat duýjak tebigy ýel öwüsýär. .Eri gelende aýtsak, "Sessiz" sözüni işleýän wagty suratlandyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Hiç haçan sizi we çagaňyzyň ukusyny ýa-da işini bozjak ses çykarmaz

jikme-jiklikleri gör
01

FB-40A (5) 16 dýuýmlyk AC diwarly 3 tizlikli sazlaýjy janköýer ...

2024-04-30

Sowuklamak we şol bir wagtyň özünde ýer tygşytlamak isleseňiz, diwar janköýerleri gowy saýlaw.

 

Dik janköýerler bilen deňeşdirilende, diwar janköýerleri adamlaryň işjeňlik meýdanyny eýelemeýär. Aslynda, diwar janköýeriniň sowadyjy täsiri, duran janköýeriňkiden has güýçlidir, sebäbi sowuk howanyň yssy howadan has agramy bar.

 

FB-40A (5) 55W güýji we üç dişli görnüşi bar we ýönekeý we sahy görnüşi maşgalalar üçin ilkinji saýlawy edýär.

jikme-jiklikleri gör
01

KN-1118R 18 dýuýmlyk yşyklandyryjy diwar fanaty, LED çyrasy, A ...

2024-04-30

Hemme zatdan beter, diwara gurlan bu fanatyň AC / DC goşa bolandygyny we arassa gün energiýasyny alyp biljekdigini bellemek isleýärin, eger sebitiňiziň güýji durnuksyz bolsa ýa-da arassa energiýa gözleýän bolsaňyz, bu 16 dýuým diwar fanaty sizi durnukly saklar we sowamak üçin mugt elektrik ulanar.

jikme-jiklikleri gör
01

KN-7912 12 dýuýmlyk AC sazlanylýan beýiklik stoly fanaty 3-Sp ...

2024-04-30

Bu beýikligi sazlap boljak janköýer, 115 sm-135 sm aralykda işjeň bolup biler. Stolda ýa-da polda ýerleşer. Üç dişli ýel tizligi bilen 55w güýji, tomsuň salkynlygyndan lezzet alyň.

jikme-jiklikleri gör
01

KN-5232B 12 panelli Gün paneli bilen zarýad berilýän stol fanaty ...

2024-04-30

Açyk kempir ýa-da güýç durnuksyz ýerleri makul bilner! Diňe AC / DC goşa maksatly bolman, daşarky gün panelleri we 4 lampa bolup biler. Gün energiýasyny yzygiderli siňdirip we öwrüp bilýär we mugt gün energiýasy hemmeler üçin möhümdir. Windeliň üç tizliginden haýsydyr birini saýlaň we wagtynda işlemegine ýol beriň.

jikme-jiklikleri gör