We help the world growing since 2000

Biz hakda

20 ýyldan gowrak ösüşiň dowamynda KENNEDE aç-açan bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýe.

KENNEDE-iň güýçli tehniki artykmaçlyklary we 860-dan gowrak patenti, şol sanda daşary ýurtlarda hasaba alnan 100-den gowrak patent bar.

KENNEDE marketing toparynda 40-dan gowrak satyjy bar.Olaryň hemmesi “NATME SATYLMALY we NOWDIP SATYLMALY” ösdürmegiň ýörelgesinde durýarlar, täzelik edýärler we ajaýyp we çyn ýürekden müşderi hyzmatlaryny edýärler.

Geljekde KENNEDE dünýädäki has köp müşderi bilen özara ynam we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar we iň ökde we bäsdeş öndüriji bolmaga çalyşýar.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň
tassyklamak
tassyklamak (1)
tassyklamak
tassyklamak