We help the world growing since 2000

Hytaýyň LED senagatynyň gülläp ösmegi |altyn Wraýt enjamlary we iň gowy 50 “girdeji” we “iň gowy 50 intellektual eýeçilik

2021-nji ýylyň 4-nji awgustynda agşam, Şençzheneniň yşyklandyryş we displeý in Engineeringenerçilik senagaty birleşigi tarapyndan geçirilen 8-nji Hytaý LED başlangyç baýragy gowşurylyş dabarasy geçirildi.Kinglight, 2020-nji ýylda Hytaýyň LED senagatynda “Girdejiniň iň gowy 50 kärhanasy” we “Intellektual eýeçilik hukugynyň iň gowy 50 kärhanasy” diýen iki baýraga eýe boldy

Hytaýyň LED senagatynyň gülläp ösmegi altyn Wright enjamlary we iň gowy 50 girdeji we iň gowy 50 intellektual eýeçilik

Garaşsyz innowasiýalara eýeriň

Kingwright soňky 20 ýylda bir yşyklandyryş kärhanasyndan köp funksiýaly amaly yşyklandyryş we innowasiýa kiçi öý enjamlaryny birleşdirýän köp ugurly, tehnologiýa esaslanýan we innowasion dünýä senagat toparyna öwrülip, ​​garaşsyz innowasiýa ygrarly boldy.

“Kinglight” şu wagta çenli garaşsyz innowasiýa bilen kärhananyň ösüşini gözlemek we esasy tehnologiýa bilen bökdençsiz kämilleşdiriş amala aşyrmak üçin 35 oýlap tapyş patentini goşmak bilen 648 patent üçin ýüz tutdy.

 

Highokary hilli ösüşi amala aşyrarys

Gaty hil dolandyryşy we sarp edijileriň islegine esaslanýan tehnologiki gözleglerden aýrylmaz, Kingwraýtyň şeýle “janköýerler toparyna” ýetip we girdejilerde yzygiderli täze üstünlikleri gazanyp biljekdigi.

Geljekde hil, kämil hil gözlemek, nol kemçilikleri gözlemek, bölek satuw boýunça köp işlemegi dowam etdireris.Hytaýyň önümçilik pudagynyň ýokary hilli we ýokary hilli ösüşini ýokarlandyrarys.

 

Önümleri giňeltmek, kanallary köpeltmek üçin ýapyşyň

Önümçiligiň ösüşini we özgerişini gözläň, müşderileriň saýlamagy we satuw kanallaryny täzelemegi üçin köp ugurly elektrik önümlerini hödürläň.

Asyl önüm bazaryny saklamakdan başga-da, müşderilerimiz üçin önüm çyzyklaryny goşmak üçin nemlendiriji, howa arassalaýjy, gyzdyryjy we beýleki ownuk durmuş enjamlary ýaly täze önümleriň ösüşini artdyrarys, müşderiler KENNEDE bilen bilelikde ösüp bilerler. barha gyzýan bazar bäsleşigi we win-win hyzmatdaşlygy maksadyna ýetmek.

KENNEDE hemişe asyl niýetini dowam etdirdi we häzirki wagtda bütin dünýäde strategiki hyzmatdaşlary bar.Qualityokary hilli hiliň patyşadygyna, önümleriň ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlygy gazanmak üçin patyşadygyna ynanýarys


Iş wagty: 12-2021-nji oktýabr